Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 22/1/2018


TÌM KIẾM  

Trong:

Your IP Address:
54.91.16.95
TRANG NHẤT > TÀI LIỆU NGHI LỄ
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 28/10/2008 (GMT+7)

CHƯƠNG MƯỜI BỐN - NGHI TIẾN GIÁC LINH

(Duy Na xướng) 

-Hiếu đồ tựu vị - Giai quì - Niệm Hương.

Duyệt chúng:

-Thượng hương - Khởi thân đảnh lễ Tam Bái,
- Giai qùy

Chủ lễ vịnh bài: 

Niết Bàn nhất khứ vạn duyên hưu
Cao quải cân bình dĩ triệt đầu
Chích lý tây  qui quan mạn bế
Nhất hoa tọa lạc cảnh nan lưu
Pháp môn lương đống thùy năng sáng
Khổ hải châu hàng bất phục du
Tam bảo vị trung lưu bất trụ
Tiền giang vạn cổ thủy đông lưu.

Cái Văn: Vô thường thị thường, Thế Tôn thượng song lâm diệt độ, Tịch diệt phi diệt, Đạt Mạ tằng chích lý Tây qui. Sanh tự hà lai, tử tùng hà khứ ?

Cung duy: Giác Linh nhất tánh trạm nhiên, vạn duyên không tịch, thác ngũ ấm chi phi hữu, liễu tứ đại chi bổn không, thuận thế vô thường yểm quy chơn giới. Thâu Đàm hoa ư thử độ, thục thiện quả ư kỳ viên, nguyện bằng nhất lụ chi hương vân, dụng trợ Tam thừa chi giác lộ. Đốn minh huyễn mộng, đổng hiểu chơn nguyên, quyết sanh tử dĩ giai không, liễu khứ lai nhi tự tại.

(Duy Na) Thiết dĩ: Tâm hương nhất chú, Giác linh văn tri, phạm vận tam xưng, tăng sùng phẩm vị, đơn truyền tâm ấn, lệ ngạc liên phương, trí chủng giác hoa, huy kim diệu cổ.
  Sở vị đạo: mê vân thâu, nhi trí nguyệt oanh lãng. Cảnh phong tức, nhi tánh hải trừng thanh. Tự lai nhi ngạn bất tu châu, hà giả từ hàng đăng Bảo-Sở.
  Thị nhật: Pháp ai một lộ, đặc thân cử tiến chi phương, tự trợ vân trình, phục ký siêu thăng chi quả.

(Duyệt Chúng) Phục nguyện:Vô vi giới nội, tự tại kinh hành, bất thối vi trung, nghi nhiên đoan tọa, thính văn diệu pháp, khoan xứ linh di, công đức hoàn châu, biệt thân phụng hiến.

(Chủ lễ Cử tán):

Lô hương sạ nhiệt
Pháp giới mông huân
Chư Phật hải hội tất diêu văn
Tùy xứ kiết tường vân
Thành ý phương ân
Chư Phật hiện toàn thân
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Ma Ha Tát (3 lần)
     
(Duy Na thán) Phù duy tâm lạc quốc phổ biến thập phương, tự tánh Di Đà viên dung nhất trí, Diệu ứng ư sắc thinh chi cảnh, lưu quang ư tâm mục chi gian, tựu trung phản vọng qui chơn, trực hạ bội trần hiệp giác, tư đương phụng thỉnh, từ nhãn quang lâm.  (vô mõ nhịp đôi)

(Đại chúng đồng hòa)
Hương vân thỉnh,  Hương vân thỉnh.

(Chủ sám) 
Nhất tâm phụng thỉnh: Ngũ âm vị thoát, tứ tướng nan đào, ký thuận thế dĩ vô thường, hoạch quy căn nhi hữu địa. Tư thời công đức phụng vì  tân viên tịch Tự Lâm Tế Chánh Tông, ….  Giác Linh.

(Duy Na) 
Duy Nguyện: Vị Đăng thượng phẩm, quả chứng nhị nghiêm, ngộ sắc không bất dị sắc không, liễu sanh diệt diệc phi sanh diệt. Văn kim sơ thỉnh phục vọng quang lâm.

(Đại chúng đồng hòa)
Hương Vân thỉnh, hương vân thỉnh.

(Chủ Sám) 
Nhất tâm phụng thỉnh: Từ dung yểm tịch, sư giáo du tồn, kiền bị duyệt ư chơn thừa, dụng trang nghiêm ư giác lộ. Tư thời công đức phụng vì  tân viên tịch Tự Lâm Tế Chánh Tông, ….  Giác Linh.

(Duyệt chúng) 
Duy Nguyện: Ứ khai bảo tạng, kham phá huyền quang, tảo chứng Vô Thượng Bồ-Đề, cánh vãng chân không diệu vức. Văn kim tái thỉnh, phục vọng quang lâm.

(Đại chúng đồng hòa)
Hương Vân thỉnh, hương vân thỉnh.

(Chủ Sám) 
Nhất tâm phụng thỉnh: Liễu tâm phi cảnh, ly vọng minh chơn, hề cư trung đạo nhị biên, vị nhập lục hòa ngũ đức. Tư thời công đức phụng vì  tân viên tịch Tự Lâm Tế Chánh Tông, ….  Giác Linh.

(Duy Na) 
Duy Nguyện: Bát pháp đốn không, diệu dụng thần thông vô quái ngại.Thập thân cụ túc, tịnh thiên uế địa nhậm ngao du.Văn kim tam thỉnh phục vọng quang lâm.

(Đại chúng đồng tụng) 
Nam Mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

(Duyệt Chúng)        
Cung hiến trà   
                          
Thán bài :
Sư dung kim ích mạc
Huệ mạng ký hằng xương
Nhất phái tào khê thuỷ
Thiên thu đạo mạch trường.

lễ tam bái - Giai quỳ.

Duy Na thán:
Nhất Bát thiên Gia Phạn
Cô thân vạn lý du
Kỳ vị sanh tử sự
Giáo hóa độ xuân thu

Cúng Dường:
 Nam Mô Tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng  (3 lần).
 Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha, Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô , ta bà ha (3 lần)
 Án, nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhật ra hồng (3 lần)

(Đại chúng đồng tụng): 
Cam Lồ Vương Bồ Tát, Ma Ha Tát (3 lần)

(Duyệt Chúng thán) :  
Bát trung Hương Tích Phạn
Bôi lý Triệu Châu trà
Liên dĩ biểu thiền duyệt
Thành kỳ mặc hựu gia
Nam Mô Thiền duyệt tạng Bố Tát Ma Ha Tát

(Duy Na vịnh)  
Cung hiến trà       

Thiền thất đăng quang lãnh
Kinh song nguyệt ảnh không
Nhất triêu hề chích lý
Thiên tải mích vô tung

  Lễ tam bái - Giai quỳ.

(Đại chúng đồng tụng)

Quy Mạng thập phương Điều Ngự Sư
Diễn dương thanh tịnh vi diệu Pháp
Tam Thừa tứ quả giải thoát Tăng
Nguyện tứ từ-bi ai nhiếp thọ.

Đệ tử chúng đẳng, tự vi chơn tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Thập triền thập sử, tích thành hữu lậu chi nhơn, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Mê luân khổ hải, thâm nịch tà đồ, trước ngã đam nhơn, cử uổng thố trực, lụy sanh nghiệp chướng, nhất thế khiên vưu. Ngưỡng Tam-Bảo dĩ từ-bi, lịch nhất tâm nhi sám hối. Sở nguyện năng nhơn chẩn bạt, thiện hữu đề huề, xuất phiền não  chi thâm uyên, đáo bồ-đề chi bỉ ngạn. Thử thế phước cơ mạng vị, các nguyện xương long, lai sanh trí chủng linh miêu, đồng hy tăng tú. Sanh phùng trung quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chơn nhập đạo, lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh, chấp trì cấm giới, trần nghiệp bất xâm, nghiêm hộ oai nghi, quyên phi vô tổn, bất phùng bát nạn, bất khuyết tứ duyên, Bát-Nhã trí dĩ hiện tiền, Bồ-Đề tâm nhi bất thối. Tu tập chánh pháp, liễu ngộ đại-thừa, khai lục-độ chi hạnh môn, việt tam-kỳ chi kiếp hải. Kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma, thiệu long Tam-Bảo, thừa sự thập phương chư Phật, vô hữu bì lao. Tu học nhất thiết pháp môn, tất giai thông đạt, quảng tác phước huệ, phổ lợi trần sa, đắc lục chủng chi thần thông, viên nhất sanh chi Phật quả, nhiên hậu bất xả pháp-giới, biến nhập trần lao, đẳng Quan-Âm chi từ tâm, hành Phổ-Hiền chi nguyện hải, tha phương thử giới, trục loại tùy hình, ứng hiện sắc thân, diễn dương diệu pháp, nê-lê khổ thú, ngạ-quỷ đạo trung, hoặc phóng đại quang minh, hoặc hiện chư thần biến, kỳ hữu kiến ngã tướng, nãi chi văn ngã danh, giai phát bồ-đề-tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ, hỏa hoạch băng hà chi địa, biến tác hương lâm, ẩm đồng thực thiết chi đồ, hóa sanh Tịnh-Độ. Phi mao đới giác, phụ trái hàm oan, tận bãi tân toan, hàm triêm lợi lạc. Tật dịch thế nhi hiện vi dược thảo, cứu liệu trầm kha. Cơ cẩn thời nhi hóa tác đạo lương tế chư bần nổi. Đản hữu lợi ích, vô bất hưng sùng. thứ kỳ lụy thế oan thân, hiện tồn quyến thuộc, xuất tứ sanh chi khốt một, xả vạn kiếp chi ái triền, đẳng dữ hàm sanh, tề thành Phật đạo. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí.

(Duyệt Chúng vịnh) 
Cung hiến trà
 
Nghê tòa y nhiên tại
Sư thinh hốt dĩ trầm
Tuy tri sinh tử huyễn
Ly biệt diệc thương tâm

khởi lễ tam bái - Giai quỳ.

(Chủ Sám) 
Phục Nguyện: 

Kính thành như nhứt, thời thời mỗi niệm vô vong, chung thỉ hà thù nhứt nhựt thùy tư vọng lậu, hiếu hồ hữu tận, cảm giả tất thông.
Thượng Lai:
Đạo tràng tứ chúng môn nhơn đẳng cúng dường truy niệm, báo đức tôn sư. Phụng vì  tân viên tịch Tư thời công đức phụng vì  tân viên tịch Tự Lâm Tế Chánh Tông, ….  Giác Linh. Trụ thế ……….  niên , ………  tuần pháp lạp, thâu thần ư ……..    niên, ……… ngoạt, ………….  nhật, hóa duyên dĩ tất, thị tịch Tây quy.

Ngưỡng nguyện:    
Bất vong nguyện lực 
Tái hiện Đàm hoa
Trạo từ thuyền ư khổ hải thệ ba
Nguyện Giác linh Bồ Đề thân chứng

Phổ nguyện
Thiền môn nghiêm tịnh, hải chúng an hòa, thiện tín lục thân, khương ninh kiết khánh, âm siêu dương thạnh, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.

(Đại chúng đồng niệm)   
Nam - Mô - A - Di - Đà - Phật.

(Đại chúng đồng tụng) 

Bồ Đề diệu pháp biến trang nghiêm
Tùy sở trụ xứ thường an lạc.

- Lễ Tất -

Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836