Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 22/1/2018


TÌM KIẾM  

Trong:

Your IP Address:
54.91.16.95
TRANG NHẤT > TÀI LIỆU NGHI LỄ
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 28/10/2008 (GMT+7)

CHƯƠNG MƯỜI LĂM - thí thực lược khoa nghi (nôm)


Phần A.  Tại bàn Phật

 - Niêm hương, bạch Phật, Lễ Tam Bảo.
 - Vô chuông mõ.
 - (Chủ Sám thán)
 Hội khởi Mông Sơn tối thắng duyên
 Giác Hoàng thùy phạm lợi nhân thiên
 Kinh tuyên bí điển siêu đồ thán
 Giáo diễn chơn thừa cứu đảo huyền
 Nam Đà tôn giả nhân tập định
 Cứu khổ Quan Âm thị Diện Nhiên
 Hưng từ tế vật chơn Tam-muội
 Cảm quả phao ân vạn cổ truyền.

 - (Cử tán)
 Lô hương sạ nhiệt...

 - (Chủ Sám Thán)
 Thăng trầm tam giới thiệt khả thương
 Luân hồi lục đạo khổ nan đương
 Bổn tự tư tu đăng thượng phẩm
 Chỉ nhân trục vọng lạc biên hương
 Hắc hắc minh đồ vô nhật nguyệt
 Mang mang nghiệp hải thiểu từ hàng
 Dục tu cam lồ vô giá hội
 Đàn nội tiên tu khởi Giác-Hoàng.

 - Cái Văn Hồng luân tây trụy, u ám sơ hôn, mãn thiên tinh đẩu thư quang, đại địa hỏa cự phát diệm, u viên thước loại quy sào huyệt, hồng đồ nhơn mã bôn gia hương, tiêu lâu cổ hướng đinh đương, thảo giãn khê thanh thảm thiết, cấm môn cao tỏa bế sài hộ mật thâm quan, chánh nãi nhân tàng quỷ xuất chi đồ, đương thị siêu cô, độ u chi tế.
Kim thần trai chủ ........... phụng Phật, trượng ngã Tỳ Kheo ....... Cung tựu án tiền cao thiết nghê đài, phóng thí Mông sơn, cam lồ pháp thực nhất diên.
Sở hữu tham lễ Giác hoàng, ngưỡng lao đại chúng đồng âm tán dương Tam Bảo.

 - (Đại chúng đồng tụng)
 Phật  nhiếp kim liên hạ Thứu phong
 Pháp khai bảo tạng ly long cung
 Tăng tùng nội uyển biệt thiền định
 Tam Bảo lâm đàn pháp hội đồng.
 (Cử tán)
 Chứng Minh Sư Bồ Tát, Ma Ha Tát. (3 lần)

 - (Chủ sám vịnh) 
Bể ái dài muôn dặm
Sông mê sóng vạn tầm
Muốn thoát luân hồi khổ
Niệm Phật phải nhiếp tâm.
(Niệm Nam Mô A Di Đà Phật và đi ra bàn ngoài)

Phần B. (tại bàn ngoài, đối diện bàn thờ Tiêu Diện Đại sĩ thỉnh)

 (Duy Na xướng)
 Phụng thỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

 (chúng hòa)
 Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

 (Chủ sám thỉnh)
 Nam Mô nhất tâm phụng thỉnh:
 Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù
 Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu
 Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng
 Khổ hải thường tác độ nhơn chu.
 Phụng thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát  Ma Ha Tát  

 (Duy Na)
Triều âm hằng chấn, Thệ hải thường dung, vận bi tâm nhi mẫn phó  phàm tình, sái cam lồ nhi huân triêm khô cảo, tiêu trừ nhiệt não phổ thị thanh lương, nhơn nhơn ngộ tự tại chi âm, cá cá nhập viên thông chi cảnh.
Duy nguyện: Bất vi bổn thệ, lân mẫn hữu tình, Quang giáng đạo tràng chứng minh công đức.

 (Chúng hòa)
 Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.
 
 (Chủ sám thỉnh)

 Nam Mô nhất tâm phụng thỉnh:
 - Địa Tạng thập vương khởi ai lân
 Kiết án tiêu danh nạp thiện duyên
 Cô hồn tu trượng Như Lai giáo
 Nguyện bằng pháp lực phán sanh thiên
 Phụng thỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát,  

 (Duyệt chúng )
 Vận kim tích nhi chấn khai khổ thú, chưởng minh châu nhi chiếu phá hôn cù, nhơn gian trừ nhiệt não chi tai, địa ngục bãi tân toan chi khí.
Duy nguyện: Bất vi bổn thệ, lân mẫn hữu tình, Quang giáng đạo tràng chứng minh công đức.

 (Chúng hòa)
 Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

 (Chủ sám thỉnh)
 Nam Mô nhất tâm phụng thỉnh:
 - Diện Nhiên đại sĩ,
 Bồ Tát hóa thân, 
 Ốc tiêu sơn hạ hiện chơn hình,
 Kích phá thiết vi thành,
 Đới lĩnh cô hồn,
 Bảo mãn tận siêu thăng.
 Phụng thỉnh Diện nhiên Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.

 (Duy Na)
 Thủ phụ tam sơn thiên địa động
 Khẩu trung phún hỏa quỷ thần kinh.
 Duy nguyện: Bất vi bổn thệ, lân mẫn hữu tình, Quang giáng đạo tràng chứng minh công đức.

 (Đại chúng đồng tụng)
 Đăng Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Phần C: (Chủ Sám và Kinh Sư thăng tòa).
 - Tán Dương Chi.
 - (Chú Hương,  Duy Na dâng 1 cây hương chưa đốt đến vị Chủ sám và chủ sám vịnh).
 
 Thử nhất biện hương bất tùng thiên giáng, phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc tam giới, nhất khí tài phân chi hậu, chi diệp biến mãn thập phương. Siêu nhật nguyệt chi quang hoa, hàm sơn xuyên chi tú lệ. Tức giới, tức định, tức huệ. Phi mộc, phi hỏa, phi yên. Thâu lai tại nhất vi trần, tán khứ phổ châu sa giới. Ngã kim nhiệt hướng kim lô đoan thân cúng dưỡng, thập phương Tam Bảo sát hải vạn linh tất trượng chân hương đồng quy chơn tể.

 (Đồng tụng)
 Kiết tường hội khải, Cam lồ môn khai, Cô hồn Phất tử giáng lâm lai, văn pháp phó hương trai, Vĩnh thoát luân hồi, U ám nhất thời khai.
 (tán) Nam Mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

 -(Chủ Sám thán).
 Phù thử thủy giả, bát công đức thủy, tự thiên chơn, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập Tỳ-Lô Hoa Tạng giới, cá trung vô xứ bất siêu luân. Thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần. Phản tác tự kỷ, quyên trừ nội ngoại, đảng địch đàn tràng, sái: Khô mộc nhi tác dương xuân, khiết uế bang nhi thành Tịnh độ. Sở vị: Đạo nội, ngoại, trung gian vô trược uế, Thánh, phàm u hiển tổng thanh lương.

(Vô mõ nhịp đôi)
 
Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy,
Năng linh nhất đích biến thập phương,
Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ,
Linh thử đàn tràng tất thanh tịnh.
 
 Giáo hữu mật ngôn cẩn đương trì tụng.
 (Duy Na cử tụng Đại Bi Chú...)

 (Chủ Sám vịnh):
 - Vận tâm bình đẳng, pháp lực vô biên, cung đối hàn lâm tiền, xưng dương bảo hiệu, Nam Mô Đa Bảo Như lai,  Quảng Bác thân, Diệu sắc tướng, Cam Lồ Vương Như Lai. Nam Mô Bạc già Phạt đế, khốc thinh trực thượng hàn vân tiêu, lộ thiều thiều, La Hán sanh hoan, hôn trừ oán, ngàn tô nành, tô nành, dĩ vi nhiễu, hồ ngàn tất tri, tất xả, tả nẵng, duệ hê hê, duệ hê hê tát rị quang mẫu đà nẫm de tóa ha.

 - Thu võ ngô đồng diệp lạc thời, dạ thê thê triệu thỉnh cô hồn lai phó hội, ngàn thừa thử, thừa thử thượng liên đài, hồ ngàn tất tri, tất xả, tả nẵng, duệ hê hê, duệ hê hê tát rị quang mẫu đà nẫm de tóa ha.

 - Kim dạ đạo tràng pháp diên khai, hội nhiên lai, triệu thỉnh cô hồn lai phó hội. Ngàn tiêu lâu, tiêu lâu cổ giao tất, hồ ngàn tất tri, tất xả, tả nẵng, duệ hê hê, duệ hê hê tát rị quang mẫu đà nẫm de tóa ha.

 Ngàn Bộ Bộ đế rị già rị đa rị đát đa nga đa da (2 lần)

 (Cử Tán)
 Cô hồn văn triệu, văn triệu nguyện lai lâm (2 lần).

 (Chúng hòa) 
 Hương Vân Thỉnh, Hương Vân Thỉnh.

 (Chủ Sám thỉnh)
 Nhất tâm triệu thỉnh, Kim ô tợ tiễn, ngọc thố như thoan, tưởng cốt nhục dĩ phân ly, đỗ anh hùng nhi hà tại, sơ nhiệt danh hương, sơ thân triệu thỉnh (Chư hương linh chánh tiến...chánh độ).

 (Đồng tụng)
 Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử (dạ, nhật) kim thời lai lâm pháp hội, 

 (Chúng hòa)
 Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

 (Chủ Sám thỉnh)
 Nhất tâm triệu thỉnh, Viễn quang sơn hữu sắc, cận thính thủy vô thanh, xuân khứ hoa hoàn hàm, nhân lai điểu bất kinh, tái nhiệt danh hương, tái thân triệu thỉnh: (Chư hương linh chánh tiến...chánh độ).

 (Đồng tụng)
 Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử (dạ, nhật) kim thời lai lâm pháp hội, 

 (Chúng hòa)
 Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.
 
 (Chủ Sám thỉnh)
 Nhất tâm triệu thỉnh,  Khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhơn bất tỉnh bán phân hào, kim sanh bất bả Di Đà niệm, uổng tại nhơn gian tẩu nhất tao. Tam nhiệt danh hương tam thân triệu thỉnh: (Chư hương linh chánh tiến...chánh độ).

 (Đồng tụng)
 Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử (dạ, nhật) kim thời lai lâm pháp hội, 

 (Chúng hòa)
 Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

 (Chủ sám)
 1. Nhât tâm triệu thỉnh:
các triều đế chúa, mấy lớp hầu vương. Chín tầng điện các ngôi cao, muôn dặm sơn hà riêng cõi.

 (Duy na bạch)
 Thuyền chiến từ tây, vượng khí nghìn thu bỗng dứt.
 Xe loan về bắc, tiếng oan năm trước chưa tan.

 (Duyệt chúng)
 Thương ôi!
Quyên kêu đêm sáng hoa đào rụng, 
Huyết thắm cành trăng mối hận dài.

 (Chủ sám)
 Như thế những hàng vương bá trước sau một loại cô hồn các chúng.

 (Đồng tụng)
 Duy nguyện thừa Tam bảo lực trượng bí mật ngôn thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

 (Tán)
 Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị (2 lần)

 (Chúng hòa)
 Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

 (Chủ sám)
 2. Nhất tâm triệu thỉnh:
Lập đàn bái tướng, dựng tiết phong hầu
Sức dời đỉnh nặng ngàn cân, thân sánh thành dài muôn dặm

 (Duy na bạch)
 Trướng hùm sương lạnh, uổng thương Hạng mã công lao
 Giặc soái hơi tan, luống những Phàn long nguyện ước.

 (Duyệt chúng)
Thương ôi!
Tướng quân ngựa chiến nay đâu vắng 
Sa địa ngàn hoa nội cỏ sầu!

 (Chủ sám) Như thế những hàng anh hùng tướng soái chi lưu một loại cô hồn các chúng

 (Đồng tụng)
 Duy nguyện thừa Tam bảo lực trượng bí mật ngôn thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

 ( Tán)
 Lai thọ vô gía cam lồ pháp vị (2 lần)

 (Chúng hòa) Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

 (Chủ sám)
 3. Nhất tâm triệu thỉnh: 
Năm châu tài tuấn, trăm quận hiền lương
Ba năm tiết sáng làm quan, một tấm lòng son báo chúa.

 (Duy na bạch)
 Châu Nam huyện Bắc, tử phần quê cũ biệt lâu.
 Góc bể chân mây, bồng lãnh đảo xa mạng ngắn.

 (Duyệt chúng) 
 Thương ôi!
Buồn hoạn nổi trôi theo sóng nước,
Hồn quê dờ dật cách âm dương.

 (Chủ sám)
 Như thế những hàng tể phụ văn quan một loại cô hồn các chúng.

 (Đồng tụng)
 Duy nguyện thừa Tam bảo lực trượng bí mật ngôn thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

 ( Tán)
 Lai thọ vô gía cam lồ pháp vị (2 lần)

 (Chúng hòa)
 Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

 (Chủ sám)
4.  Nhất tâm triệu thỉnh:
Thư sinh nhà trắng, sĩ tử cửa vàng
Tìm hoa chân đến rừng văn, Bắn quyển thân chơi viện thúy

 (Duy na bạch)
 Đèn quỳnh tan tác, ba năm luống uổng công phu
 Nghiên bút thủng mòn, mười tuế những bao gian khổ.

 (Duyệt chúng)
 Thương ôi!
Lụa đỏ mấy hàng ghi tánh tự
Đất vàng một nấm lấp văn chương

 (Chủ sám)
 Như thế những hàng cử tử văn nhân một loại cô hồn đẳng chúng.

 (Đồng tụng) 
 Duy nguyện thừa Tam bảo lực trượng bí mật ngôn thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

 ( Tán)
 Lai thọ vô gía cam lồ pháp vị (2 lần)

 (Chúng hòa)
 Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

 (Chủ sám)
 5. Nhất tâm triệu thỉnh,
Cao tăng phi tích, thượng sĩ xuất trần
Tăng ni phạm hạnh thanh cao, thiện tín giới quy toàn vẹn

 (Duy na bạch) 
 Hoa vàng trúc biếc, còn đâu bí mật lời chân.
 Giữ trắng chăn đen, nào những khổ không kệ diệu.

 (Duyệt chúng)
 Thương ôi!
Kinh song thấm lạnh ba canh nguyệt
Thất tịnh đèn soi giữa bóng đêm

 (Chủ sám)
 Như thế những hàng Thích Tử Truy Y, một loại cô hồn các chúng.

 (Đồng tụng)
 Duy nguyện thừa Tam bảo lực trượng bí mật ngôn thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

 (Tán)
 Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị (2 lần)

 (Chúng hòa)
 Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh

 (Chủ sám)
 6. Nhất tâm triệu thỉnh:
Tiên nhơn áo nhẹ, vũ khách mũ vàng
Trước sân Lãng uyễn tu chơn, trong động Đào nguyên dưỡng tánh.

 (Duy na bạch) 
 Tam hoa chưa tụ, Thiên tào chẳng nhận ghi tên
 Tứ đại vô thường, địa phủ còn lưu mối hận.

 (Duyệt chúng)
 Thương ôi!
Lò đan quán ngọc sương in lạnh
Đàn cúng vườn hoa gió lộng buồn.

 (Chủ sám)
 Như thế những hàng đạo sĩ huyền môn, một loại cô hồn các chúng.

 (Đồng tụng)
 Duy nguyện thừa Tam bảo lực trượng bí mật ngôn thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

 (Tán)
 Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị (2 lần)

 (Chúng hòa)
 Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh

 (Chủ sám)
 7. Nhất tâm triệu thỉnh:
Mua Nam bán Bắc, người lạc giang hồ
Đường dài muôn dặm tới lui, tích chứa ngàn vàng mua bán.
 
(Duy na bạch) 
 Không lường sóng gió, mồi ngon bụng cá hiến thân
 Khó độ lối đi, mạng mất đường dê chốn hiểm.

 (Duyệt chúng)
 Thương ôi!
Mịt mịt phách theo mây Bắc cuốn
Vơi vơi hồn dựa nước Đông trôi.

 (Chủ sám)
 Như thế những hàng giang hồ lữ khách tha hương một loại cô hồn các chúng.

 (Đồng tụng)
 Duy nguyện thừa Tam bảo lực trượng bí mật ngôn thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.
 
 (Tán) Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị (2 lần)

 (Chúng hòa)
 Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh

 (Chủ sám)
8. Nhất tâm triệu thỉnh:
Nhung y chiến sĩ, lâm trận kiền nhi,
Dưới cờ vì nước tranh hùng, trước giặc rừng gươm đổi mạng

 (Duy na bạch) 
 Trống kèn mới giục, phút giây đầu vỡ thân tan,
 Thắng bại vừa phân, đầy đất xương rơi thịt nát.

 (Duyệt chúng)
 Thương ôi!
Mờ mịt sa trường nghe quỷ khóc,
Ngổn ngang hài cốt mấy ai thâu?

 (Chủ sám)
 Như thế những hàng chiến sĩ trận vong, một loại cô hồn các chúng

 (Đồng tụng)
 Duy nguyện thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

 (Tán) Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị (2 lần)

 (Chúng hòa) 
 Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh

 (Chủ sám)
 9. Nhất tâm triệu thỉnh:
Mang thai mười tháng, nằm cỏ ba hôm,
Trước vui loan phụng hòa minh, sau ước hùng bi hiệp mộng.

 (Duy na bạch) 
 Tin lành sắp báo, kiết hung chỉ ở phút giây.
 Ngọc đá vừa phân, mẫu tử cùng về chín suối.

 (Duyệt chúng)
 Thương ôi!
Hoa độ đẹp tươi mưa gió phủ.
Nguyệt đang tròn sáng khói mây che.

 (Chủ sám)
 Như thế những hàng sản nạn huyết hồ  một loại cô hồn đẳng chúng.

 (Đồng tụng)
 Duy nguyện thừa Tam bảo lực trượng bí mật ngôn thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

 (Tán) 
 Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị (2 lần)

 (Chúng hòa)
 Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh

 (Chủ sám)
 10. Nhất tâm triệu thỉnh:
Mọi, Mên, Mường, Mán. Đui, điếc, ngọng, câm.
Thiếp tỳ ganh ghét thiệt thân, tôi tớ nhọc nhằn mất mạng.

 (Duy na bạch) 
 Khinh khi Tam bảo, tội khiên chứa tựa hà sa.
 Ngỗ nghịch song thân, hung ác lấp đầy vũ trụ.

 (Duyệt chúng)
 Thương ôi!
Đêm tối mịt mờ bao thuở sáng.
Đài âm thăm thẳm biết chi xuân

 (Chủ sám) Như thế những hàng bội nghịch sân ngoan một loại cô hồn các chúng.

 (Đồng tụng) 
 Duy nguyện thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

 (Tán)
 Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị (2 lần)

 (Chúng hòa)
 Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh

 (Chủ sám)
 11. Nhất tâm triệu thỉnh:
Giai nhân lầu các, người đẹp phòng khuê.
Phấn son mặt ngọc tranh tươi, y phục hương lan sánh đẹp.

  (Duy na bạch) 
 Mưa tan mây tạnh, hồn tiêu kim cốc vườn xuân.
 Trăng khuyết hoa tàn, ruột đứt mã ngôi trạm tịch.

 (Duyệt chúng)
 Thương ôi!
Phong lưu ngày trước nay đâu tá,
Liễu biếc hoa thơm nắm cốt tàn.

 (Chủ sám)
 Như thế những hàng phụ nữ quần thoa một loại cô hồn các chúng.

 (Đồng tụng)
 Duy nguyện thừa Tam bảo lực trượng bí mật ngôn thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

 (Tán)
 Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị (2 lần)

 (Chúng hòa)
 Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh

 (Chủ sám)
 12. Nhất tâm triệu thỉnh:
Tù nhơn hình lục, khất  cái cơ hàn.
Bị nước lửa đến thiệt thân, gặp cọp beo mà mất mạng.

 (Duy na bạch) 
 Vòng dây thuốc độc, ngàn năm oán khí trầm trầm,
 Sét đánh núi băng, mấy điểm kinh hồn dạng dạng.

 (Duyệt chúng)
 Thương ôi!
Khói biếc mây chiều buồn biển thước,
Lá vàng gió lộng loạn hơi nha.

 (Chủ sám)
 Như thế những hàng hoạnh tử chi lưu một loại cô hồn các chúng.

 (Đồng tụng)
 Duy nguyện thừa Tam bảo lực trượng bí mật ngôn thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

 (Tán) Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị (2 lần)

 (Chúng hòa)
 Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh

 (Chủ sám)
 Nhất tâm triệu thỉnh: Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn, Diện nhiên sở thống, bệ lệ đa chúng,trần sa chủng loại, y thảo phụ mộc, ly mị vọng lượng, trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong, gia thân quyến thuộc, cập bổn xứ viễn cận vô tự âm linh, cô mộ, hoang mộ liệt vị. Phổ triệu: Giới nội kỷ thứ chiến tranh chiến sĩ trận vong, nhơn dân nạn vong oan hồn uổng tử, nam nữ thương vong, vô tự âm linh thuỷ lục không hành liệt vị.
 
(Đồng tụng)
 Duy nguyện thừa Tam bảo lực trượng bí mật ngôn thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

 (Tán)
 Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị (2lần)
 (Chủ sám thán)

 Cái văn: Đại địa sơn hà chi nội, không hành thủy lục chi trung, cô hồn trệ phách hoạnh tử yểu vong, thượng chí vương hầu tướng tướng, hạ chí sĩ, nông, công, thương. Tôn ti nam nữ, hoặc u tù lĩnh ngự, hoặc bộ hãm sa trường, hoặc nịch hà đọa tiệm, trúng thang trúng dược, tự vẫn tự ải, sản nạn chung thân, ôn hoàng yểu thệ, hoặc thiên lôi chấn kích, vương pháp gia hình, chú trớ vong thân, như tư đẳng loại, nan dĩ cụ trần, ký vô phần mộ nhi khả y, na hữu tử đường nhi thiết tế.
 
(Đồng tụng)
 Độc lập nhai sào thọ hạ y thê hải ngạn than đầu, tùng giáo vũ đã phong xuy, bất giác hàn lai thử vãng, tứ thời vô cốt nhục dĩ truy tu, bát tiết thiểu thân bằng nhi hưởng tế. Thê thê thảm thảm, chỉ tại minh đồ, yểu yểu minh minh mạc cầu xuất lỵ, hạnh ngộ kim tiêu vô giá chi hội, trượng thừa hoằng nguyện bí mật chi công, hà sa Ph?t tử tùng tư nhập thánh siêu phàm, lụy thế oan thân tự thử thừa ân giải thoát. Di, liên đài bất ly đương xứ, Tịnh độ chỉ tại mục tiền, bất lao đờn chỉ chứng vô sanh, Tức tâm tiện thảm -  Quán Tự Tại. 
 
Tiến Vãng Sanh Bồ Tát (3 lần).
 
(Chủ Sám xướng) 
 
Sở hữu văn tế tiến chư âm linh cô hồn án tiền tuyên đọc.
 (Công văn tuyên đọc)

 Ô Hô! 
 Hồng trần hung hản mộng
 Nhân sanh thùy vô tử
 Tự vạn cổ dĩ lai
 Kim nhật tại Phật đài
 Tế văn cầu siêu độ

 Ngàn nắm xương tàn rữa đã mấy đời
 Muôn hồn phách lang thang từ bao kiếp
 Sinh rồi diệt,
 Tồn lại vong
 Kiếp nhân sinh phải vướng lẽ vô thường
 Đời trần tục nào thoát cơn giả tạm
 Chốn gò đống hoang tàn hay miễu lạnh
 Nơi lâu đài hư phế hoặc rừng sâu
 Hay ở bụi rậm non cao
 Hoặc tại đồng không hiu quạnh
 Lão, ấu, nữ lưu chết thảm chết sầu
 Trưởng, thiếu, nam, nhi mệnh non mệnh yểu
 Vì tình, vì nợ, vì oán, vì ân, vì dục lạc.
 Bởi nghiệp, bởi nhân, bởi duyên, bơi số, bơi tham sân
 Phút đâu nhắm mắt lìa trần
 Mới biết căn phần phải trả
 Chuỗi luân hồi nghiệt ngã xoay vần
 Dây triền phược trầm luân tiếp nối
 Hồn vô định chìm chìm nổi nổi
 Phách hôn mê hỗn hỗn, mang mang
 Ngày tiếp ngày phiêu giạt cõi hồng trần
 Đêm liền đêm dật dờ nơi huyễn mộng
 Từ mấy độ nghe chuông chùa đồng vọng
 Cảm pháp âm lồng lộng ngân nga
 Mây vô minh nay được vén ra
 Mới cảm nhận tiền căn, túc trái
 Nghe giảng pháp chỗ ngờ được giải
 Thấy đạo tràng mối hận bèn thông
 Kinh nối kinh bày tỏ diệu âm
 Kệ liền kệ phân minh huyền nghĩa
 Trầm hương đốt ba thời diệu đế
 Chày kình vang ngũ uẫn giai không
 Nương hồn theo cảnh giới thâm trầm
 Cúi bóng dưới Phật đài từ ái.
 Nơi cửa Phật từ-bi quảng đại
 Mau quay về  hỡi các âm linh
 Kể từ đó, thành tâm sám hối
 Sớm hôm quanh quẩn mái hiên chùa
 Khát khao nghe niệm tiếng Nam Mô
 Lời kinh mõ xua tan niềm mê tỉnh
 Mỗi đại lễ lòng càng thêm định
 Nhất tâm quy y Phật, Pháp, Tăng
 Nguyện dứt lầm mê hồi hướng thành tâm
 Thề theo đạo cả siêu sanh Tịnh Độ
 Nay biết trần gian bể khổ
 Đà hay sinh tử vô thường
 Nương nhờ pháp lực không môn
 Tụ đến đàn tràng sám pháp
 Thiện tai! Thiện Tai!
 Kỳ siêu .... nay kịp đến tế đàn
 Trước Phật đài rạng rỡ ánh từ quang
 Vì chư âm linh mở hội đàn tràng
 Thí Vô Giá Cam Lồ pháp thực
 Nương đạo mầu niệm chú Vãng sanh
 Cầu cho khắp cả âm linh
 Thảy thảy đều siêu sanh giải kiết.
 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 (Tán Trạo)
 Tu Thiết trai diên, A Nan nhân duyên khởi, cứu khổ Quan Âm, thị hiện Tiêu Diện quỷ, Niệm Phật tuyên dương, bí mật công đức lực, bạt tế cô hồn, lai thọ cam lồ vị.
 
Đại thí môn khai, tiến bạt cô hồn bối, tổ nễ tiên vong, ngũ tánh oan gia loại, bát nạn tam đồ, bình đẳng cu siêu tế, trượng Phật quang minh, lai thọ cam lồ vị.
 
A Di Đà Phật, túc hữu vô biên thệ, quán kiến mê đồ, khổ hải thường phiêu nịch. Thùy thủ ân cần, đặc giá từ hàng tế, phổ tải chúng sanh, đồng phó liên trì hội.

Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, (3 lần).

 (Đồng tụng Mông Sơn Thí Thực)
 Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát (3 lần)
 Mảnh hỏa diệm diệm ......
 
Bát Nhã..... Vãng Sanh......

 Án, Ta Ma Ra, Ta Ma Ra, Di Ma Năng, Tát cót ra ma ha, phín cót ra hồng (3 lần)

 Nguyện trú cát tường dạ cát tường
 Trú dạ lục thời hằng cát tường
 Nhất thiết thời trung cát tường giả
 Nguyện chư Thượng sư ai nhiếp thọ,
 Nguyện chư Tam Bảo ai nhiếp thọ,
 Nguyện chư Hộ pháp thường ủng hộ.
 
Tứ sanh đăng ư bảo địa,
Tam hữu thác hóa liên trì,
Hà sa ngạ quỷ chứng Tam Hiền,
Vạn loại hữu tình đăng Thập Địa
Nam Mô Siêu Thập Địa Bồ Tát, Ma Ha Tát (3 lần)
 

(Chủ Sám Thán)

Kiến văn như huyễn ế
Tam giới nhược không hoa
Văn phục ế căn trừ
Trần tiêu giác viên tịnh.

Phục dĩ: Chơn nguyên trạm tịch ....
Phổ nguyện: Thử quốc độ, tha quốc độ, vô lượng chư quốc độ. Nhất thế hữu tình cộng chứng chơn thường, Thử thế giới, tha thế giới, vô lượng chư thế giới. Vô tận hàm thức tề thành Phật Đạo, tứ ân tổng báo, tam hữu quân tư, pháp giới chúng sanh, đồng viên chủng trí.
 
(Đồng tụng)
 Chư Phật, chánh pháp, Bồ Tát tăng
 Trực chí Bồ-đề ngã quy y
 Ngã dĩ sở tu chư thiện căn
 Vị lợi hữu tình nguyện thành Phật.

 (Chủ Sám thán)
 Thế xuất thế gian

 (Chúng hòa)
 Tùy nguyện sở thành
   {lập lại 3 lần}
 
(Đồng tụng)
 Cẩn y Du-già giáo
 Kiến trí khải pháp diên
 Phổ nguyện chư hữu tình
 Giai cộng thành Phật đạo.
 
(Đồng tụng)
 Thí thực công đức thù thắng hạnh
 Vô biên thắng phước giai hồi hướng
 Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh
 Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

 Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
 ........
 Nguyện sanh Tây Phương.....

 Nguyện dĩ thử công đức
 Phổ cập ư nhất thiết
 Ngã đẳng dữ chúng sanh
 Giai công thành Phật đạo.
 
(Chủ Sám thán)
 Thượng lai tu thiết Mông sơn, cam lồ pháp thực nhất diên, công đức viên mãn, phổ triêm sa giới.

Hòa Nam - Thánh Chúng.
 


Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836